Dữ liệu biên mục
Le, Kieu Hung
Designing and applying a system of differentiated instruction exercise to practice skills in solving mathematics problems for grade 3 students/ Le Kieu Hung. - H.: Hanoi national university of education, 2010
        90 p
        1. Giáo dục. 2. Tiểu học. 3. Bài tập. 4. Toán. 5. Lớp 3. 6. Học sinh. 7. Kĩ năng giải toán.

Chỉ số phân loại DDC : 372.7

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: NN-LA     Sơ đồ
NN-LA/0025
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)