Dữ liệu biên mục
Le, Kieu Hung
Designing and applying a system of differentiated instruction exercise to practice skills in solving mathematics problems for grade 3 students/ Le Kieu Hung. - H.: Hanoi national university of education, 2010
        90 p
        1. Giáo dục. 2. Tiểu học. 3. Bài tập. 4. Toán. 5. Lớp 3. 6. Học sinh. 7. Kĩ năng giải toán.

Chỉ số phân loại DDC : 372.7

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: NN-LA [ Rỗi ]  Sơ đồ
NN-LA/0025
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)