Dữ liệu biên mục
Nghiên cứu ảnh hưởng cua rủi ro công nghệ thông tin đến chất lượng thông tin kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam: Báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017. Thuộc lĩnh vực khoa học xã hội: Kinh tế và kinh doanh. - H.: Bộ GD & ĐT, 2017
        77 tr
        1. Công nghệ thông tin. 2. Kế toán. 3. Thông tin kế toán. 4. Doanh nghiệp.

Chỉ số phân loại DDC : 657.0285

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT     Sơ đồ
V-DT/6289
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)