Dữ liệu biên mục
Nghiên cứu ảnh hưởng cua rủi ro công nghệ thông tin đến chất lượng thông tin kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam: Báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017. Thuộc lĩnh vực khoa học xã hội: Kinh tế và kinh doanh. - H.: Bộ GD & ĐT, 2017
        77 tr
        1. Công nghệ thông tin. 2. Kế toán. 3. Thông tin kế toán. 4. Doanh nghiệp.

Chỉ số phân loại DDC : 657.0285

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-DT/6289
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)