Dữ liệu biên mục
Đánh giá thực trạng dinh dưỡng đất xám bạc màu dưới các kiểu canh tác khác nhau tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ: Báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017. Thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học nông nghiệp. - H.: Bộ GD & ĐT, 2017
        24 tr. + phụ lục
        1. Nông nghiệp. 2. Dinh dưỡng. 3. Đất xám bạc màu. 4. Canh tác. 5. Cẩm Khê. 6. Phú Thọ.

Chỉ số phân loại DDC : 631.4220959721

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-DT/6291
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)