Dữ liệu biên mục
Đánh giá thực trạng dinh dưỡng đất xám bạc màu dưới các kiểu canh tác khác nhau tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ: Báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017. Thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học nông nghiệp. - H.: Bộ GD & ĐT, 2017
        24 tr. + phụ lục
        1. Nông nghiệp. 2. Dinh dưỡng. 3. Đất xám bạc màu. 4. Canh tác. 5. Cẩm Khê. 6. Phú Thọ.

Chỉ số phân loại DDC : 631.4220959721

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT     Sơ đồ
V-DT/6291
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)