Dữ liệu biên mục
Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn dịch vụ lưu trú HOMESTAY ở Đà Lạt: Báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017. Thuộc lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. - H.: Bộ GD & ĐT, 2017
        49 tr
        1. Kinh tế. 2. Dịch vụ. 3. Lưu trú. 4. HOMESTAY. 5. Đà Lạt. 6. Hành vi tiêu dùng.

Chỉ số phân loại DDC : 338.761915976906

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-DT/6183
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)