Dữ liệu biên mục
Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn dịch vụ lưu trú HOMESTAY ở Đà Lạt: Báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017. Thuộc lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. - H.: Bộ GD & ĐT, 2017
        49 tr
        1. Kinh tế. 2. Dịch vụ. 3. Lưu trú. 4. HOMESTAY. 5. Đà Lạt. 6. Hành vi tiêu dùng.

Chỉ số phân loại DDC : 338.761915976906

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT     Sơ đồ
V-DT/6183
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)