Dữ liệu biên mục
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc mở rộng nút giao thông vòng xuyến trong môi trường xe gắn máy bằng phương pháp mô phỏng: Báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" Năm 2017. Thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ : Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông. - H.: Bộ GD & ĐT, 2017
        44 tr
        1. Giao thông. 2. Vòng xuyến. 3. Xe gắn máy. 4. Phương pháp mô phỏng. 5. Công trình giao thông. 6. Kĩ thuật xây dựng.

Chỉ số phân loại DDC : 625.7

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT     Sơ đồ
V-DT/6240
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)