Dữ liệu biên mục
Nghiên cứu đánh giá khả năng khử NH3 trong dòng khí thải tổng hợp bằng mô hình Biofilter: Báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" Năm 2017. Thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ . Chuyên nghành : kỹ thuật và môi trường. - H.: Bộ GD & ĐT, 2017
        63 tr
        1. Khí NH3. 2. Thiết bị lọc sinh học. 3. Biofilter. 4. Khí thải.

Chỉ số phân loại DDC : 628.16846

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT     Sơ đồ
V-DT/6241
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)