Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Phương Thảo
Phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nghề cho sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội/ Nguyễn Phương Thảo. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019
        126 tr. + phụ lục
        Tóm tắt: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về ĐTN và sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong ĐTN cho SV CĐDL. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp về sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong ĐTN cho SV CĐDL Hà Nội. Khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất

        1. Giáo dục đại học. 2. Phát triển cộng đồng. 3. Đào tạo nghề. 4. Doanh nghiệp. 5. Sinh viên. 6. Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Chỉ số phân loại DDC : 371.195

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-LA2     Sơ đồ
V-LA2/6296
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)