Dữ liệu biên mục
Vật liệu xốp dùng thay thế xương : Báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017. Thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ : kỹ thuật vật liệu. - H.: Bộ GD & ĐT, 2017
        43 tr
        1. Vật liệu xốp . 2. Xương. 3. Calicium sulfate hemihydrate. 4. . 5. Phương pháp tạo xốp. 6. Vai trò.

Chỉ số phân loại DDC : 620.116

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-DT/6101
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)