Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Công tác xã hội cá nhân trợ giúp trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo tại xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội/ Nguyễn Thị Thùy Linh. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019
        105 tr. + phụ lục
        Tóm tắt: Luận văn hệ thống hóa những lý luận cơ bản về CTXH đối với trẻ em mắc BHN trong các hộ nghèo; Đánh giá thực trạng triển khai mô hình CTXH với trẻ em mắc BHN trong các hộ nghèo tại xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội và chỉ ra những hạn chế trong hoạt động CTXH đối với trẻ em mắc BHN trong các hộ nghèo tại địa phương cũng như những nguyên nhân của các hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động CTXH với trẻ em mắc BHN trong các hộ nghèo tại xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức. Xây dựng kế hoạch trợ giúp cho một trường hợp mắc BHN thuộc hộ nghèo tại xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

        1. Công tác xã hội. 2. Cá nhân trợ giúp. 3. Trẻ em. 4. Bệnh hiểm nghèo. 5. Hộ nghèo. 6. Xuy Xá. 7. Mỹ Đức. 8. Hà Nội.

Chỉ số phân loại DDC : 362.73

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-LA2     Sơ đồ
V-LA2/6480
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)