Dữ liệu biên mục
Hồ, Thị Nết
Kết nối các dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại trung tâm đào tạo và phát triển giáo dục đặc biệt/ Hồ Thị Nết. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019
        114 tr. + phụ lục
        Tóm tắt: Hệ thống hóa và xác định những vấn đề lý luận về trẻ RLPTK, can thiệp sớm cho trẻ RLPTK, kết nối dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ RLPTK. Khảo sát, đánh giá thực trạng dịch vụ CTS cho trẻ RLPTK và thực trạng kết nối các dịch vụ CTS cho trẻ RLPTK tại Trung tâm ĐT&PTGDĐB. Đề xuất những biện pháp để kết nối các dịch vụ CTS cho trẻ RLPTK tại Trung tâm ĐT&PTGDĐB và khuyết nghị nhân rộng mô hình ra các Trung tâm CTS khác

        1. Công tác xã hội. 2. Kết nối dịch vụ. 3. Can thiệp sớm. 4. Trẻ rối loạn phổ tự kỷ. 5. Giáo dục đặc biệt.

Chỉ số phân loại DDC : 361.4087

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-LA2     Sơ đồ
V-LA2/6298
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)