Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thị Lan
Dạy học giải bài tập đại số ở lớp 10 theo hướng tiếp cận năng lực/ Nguyễn Thị Lan. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019
        75 tr
        Tóm tắt: Nghiên cứu lí luận về năng lực, năng lực toán học nói chung và năng lực giải bài tập toán nói riêng. Tìm hiểu chương trình, nội dung, yêu cầu và mục đích dạy học môn Đại số 10 trường THPT. Tìm hiểu và đánh giá thực trạng việc dạy học giải bài tập Đại số 10 ở trường THPT theo hướng tiếp cận năng lực. Đề xuất một số biện pháp cụ thể và tổ chức thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của các biện pháp đề xuất trong luận văn

        1. Đại số. 2. Giải bài tập. 3. Phương pháp dạy học. 4. Tiếp cận năng lực. 5. Lớp 10.

Chỉ số phân loại DDC : 512.0712

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-LA2     Sơ đồ
V-LA2/6454
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)