Dữ liệu biên mục
Đào, Tuyết Mai
Nghiên cứu phát triển du lịch huyện Tam Đảo/ Đào Tuyết Mai. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2020
        118 tr.+ phụ lục
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-LA2     Sơ đồ
V-LA2/6944
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)