Dữ liệu biên mục
Đào, Tuyết Mai
Nghiên cứu phát triển du lịch huyện Tam Đảo/ Đào Tuyết Mai. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2020
        119 tr.+ phụ lục
        Tóm tắt: Tổng quan một số vấn đề lí luận và thực tiễn về phát triển du lịch, làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu hiện trạng phát triển du lịch. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng, phân tích hiện trạng phát triển du lịch ở huyện Tam Đảo giai đoạn 2011-2019 theo khía cạnh ngành và khía cạnh lãnh thổ. Đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy ngành du lịch của huyện Tam Đảo đến năm 2030 để phát triển ngày càng hiệu quả hơn.

        1. Địa lí học. 2. Du lịch. 3. Tam Đảo.

Chỉ số phân loại DDC : 915.9723

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-LA2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-LA2/6944
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)