Dữ liệu biên mục
Bùi, Minh Đức
Dạy học không gian ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin/ Bùi Minh Đức. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018
        171 tr
        Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Đề xuất biện pháp sử dụng phần mềm hình học động trong dạy học hình học không gian, từ đó tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất

        1. Hình học. 2. Hình học không gian. 3. Trung học phổ thông. 4. Công nghệ thông tin.

Chỉ số phân loại DDC : 516.230785

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-LA2     Sơ đồ
V-LA2/6712
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)