Dữ liệu biên mục
Beasley, Michael
Practical web analytics for user experience: How analytics can help you understand your users/ Michael Beasley. - Amsterdam; ...: Morgan Kaufmann; Elsevier, 2013
        xv, 234 p
        1. Phân tích dữ liệu. 2. Người dùng. 3. Trang web.

Chỉ số phân loại DDC : 006.3
Số định danh : 006.3 PRA

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: AV-D [ Rỗi ]  Sơ đồ
AV-D/2213
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)