Dữ liệu biên mục
Alexander, Winser E.
Digital signal processing: Principles, algorithms and system design/ Winser E. Alexander, Cranos M. Williams. - Amsterdam; ...: Elsevier; Academic Press, 2017
        xxix, 604 p
        1. Xử lí tín hiệu. 2. Tín hiệu số. I. Williams, Cranos M. .

Chỉ số phân loại DDC : 621.3822
Số định danh : 621.3822 DIG

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: AV-D [ Rỗi ]  Sơ đồ
AV-D/2214
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)