Dữ liệu biên mục
Ahamed, Syed V.
Evolution of knowledge science: Myth to medicine: Intelligent internet-based humanist machines/ Syed V. Ahamed. - Amsterdam; ...: Elsevier; Morgan Kaufmann, 2017
        xxv, 551 p
        1. Trí tuệ nhân tạo. 2. Hệ chuyên gia.

Chỉ số phân loại DDC : 006.33
Số định danh : 006.33 EVO

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: AV-D [ Rỗi ]  Sơ đồ
AV-D/2215
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)