Dữ liệu biên mục
Berinato, Scott
Good charts: The HBR guide to making smarter, more persuasive data visualizations/ Scott Berinato. - Boston; Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2016
        viii, 255 p
        1. Kinh doanh. 2. Thuyết trình.

Chỉ số phân loại DDC : 658.452
Số định danh : 658.452 GOO

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: A-TK [ Rỗi ]  Sơ đồ
A-TK/0481
DHSP: AV-D [ Rỗi ]  Sơ đồ
AV-D/2216
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)