Dữ liệu biên mục
Bùi Văn Huệ
Giáo trình tâm lý học/ Bùi Văn Huệ. - H.: ĐHQGHN, 2000
        272 tr
        1. Tâm lý học. 2. ý thức. 3. Hoạt động. 4. Giao tiếp. 5. Nhân cách. 6. Chú ý. 7. Trí nhớ. 8. Nhận thức. 9. Giáo trình.

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 150G [ Rỗi ]  Sơ đồ
150G1/12478, 150G1/12487, 150G1/12509, 150G1/12546, 150g1/71657, 150G1/8304, 150g1/8305-6, 150G1/8307-42, 150g1/8343-4, 150G1/8345-6, 150g1/8347-58, 150G1/8359, 150g1/8360-8, 150g1/8370-2, 150G1/8373, 150g1/8374-5, 150G1/8376, 150g1/8377-8, 150G1/8379-82, 150g1/8383-4, 150G1/8385-6, 150g1/8387, 150G1/8388-91, 150g1/8392-9
DHSP: VV-D1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D1/8795-6
DHSP: VV-M2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-M2/6538-40
  • Số bản: 105
  • Số bản rỗi: 105 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)