Dữ liệu biên mục
Bùi Đắc Tắc
Bài tập không gian tôpô - độ đo - tích phân/ Bùi Đắc Tắc, Nguyễn Thanh Hà. - H.: ĐHQGHN, 1999
        238 tr
        1. Không gian tôpô. 2. Độ đo. 3. Tích phân. 4. Bài tập.

Chỉ số phân loại DDC : 515.076
Số định danh : 515.076 BAI

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 510G [ Rỗi ]  Sơ đồ
510G233/1522, 510G233/1557, 510G233/29390-406, 510G233/4881, 510G233/50416-63, 510G233/5080, 510G233/50925, 510G233/70619, 510G233/71702, 510G233/73542, 510G233/73930-45, 510G233/750419, 510G233/75112-6, 510G233/75885, 510G233/76135, 510G233/76801, 510G233/78278, 510G233/78394, 510G233/78397, 510G233/78594-5, 510G233/78601, 510G233/79533, 510G233/79635, 510G233/81755, 510G233/84570, 510G233/84586, 510G233/85311
DHSP: V-TK [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-TK/1743-4
DHSP: VV-D2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D2/0262-3
DHSP: VV-M2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-M2/5992-4
  • Số bản: 117
  • Số bản rỗi: 115 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)