Dữ liệu biên mục
Trần Quốc Vượng
Cơ sở văn hoá Việt Nam/ Trần Quốc Vượng. - H.: Giáo dục, 2000
        288 tr
        1. Văn hoá. 2. Cơ sở văn hoá. 3. Việt Nam.

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 390G [ Rỗi ]  Sơ đồ
390G1/001-30, 390G1/18432, 390G1/25873-908, 390G1/5402-3, 390G1/5613, 390G1/5802, 390G1/6027, 390G1/70684, 390G1/71687-90, 390G1/71692-5, 390G1/71776, 390G1/72499-505, 390G1/76011-6, 390G1/77174, 390G1/77471-3, 390G1/77670, 390G1/79522-3, 390G1/79975, 390G1/80010, 390G1/84408, 390G1/84652-4, 390G1/84703, 390G1/84713, 390G1/84918, 390G1/84920, 390G1/85367
  • Số bản: 113
  • Số bản rỗi: 104 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)