Dữ liệu biên mục
Lê Mậu Hải
Bài tập giải tích hàm/ Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải. - In lần thứ 3. - H.: ĐHQGHN, 2001
        147 tr
        1. Toán học. 2. Giải tích toán học. 3. Giải tích hàm. 4. Bài tập. I. Nguyễn Văn Khuê.

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 510G [ Rỗi ]  Sơ đồ
510G224/001-50, 510G224/21281, 510G224/28953-62, 510G224/28964-5, 510G224/28967-97, 510G224/4699-700, 510G224/4808, 510G224/4844, 510G224/5068, 510G224/5136, 510G224/5492, 510G224/5495, 510G224/5699, 510G224/75262, 510G224/84658
DHSP: VV-D1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D1/9197-8
DHSP: VV-M2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-M2/4235-7
  • Số bản: 110
  • Số bản rỗi: 93 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)