Dữ liệu biên mục
Phạm Hữu Tòng
Lý luận dạy học vật lý ở trường trung học/ Phạm Hữu Tòng. - H.: Giáo dục, 2001
        183 tr
        1. Vật lý học. 2. Phương pháp giảng dạy. 3. Trung học.

Chỉ số phân loại DDC : 530.0712
Số định danh : 530.0712 LIL

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 530G [ Rỗi ]  Sơ đồ
530G141/6035-6, 530G141/66401, 530G141/66417-22, 530G141/66424-7, 530G141/66430-78, 530G141/66480-2, 530G141/66484, 530G141/66486-8, 530G141/66490-6, 530G141/66498-502, 530G141/66504-5, 530G141/73586-7, 530G141/73590, 530G141/74543, 530G141/74545, 530G141/75230, 530G141/84736, 530G141/84789
DHSP: AL-M [ Rỗi ]  Sơ đồ
530/G141
DHSP: V-TK [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-TK/3067
DHSP: VL-D [ Rỗi ]  Sơ đồ
VL-D/2274-5
DHSP: VL-M [ Rỗi ]  Sơ đồ
VL-M/3601-3
  • Số bản: 98
  • Số bản rỗi: 87 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)