Dữ liệu biên mục
Đỗ Văn Khang
Mỹ học đại cương/ Cb.: Đỗ Văn Khang. - Tái bản có sửa chữa. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
        268 tr
        1. Mỹ học. 2. Mỹ học đại cương. I. Đỗ Văn Khang. II. .

Chỉ số phân loại DDC : 111.85
Số định danh : 111.85 MYH

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 700G [ Rỗi ]  Sơ đồ
700G10/001-8, 700G10/16122, 700G10/31204-28, 700G10/31230-2, 700G10/31234-49, 700G10/31257, 700G10/4863-4, 700G10/74814-25, 700G10/84385, 700G10/84404
DHSP: V-TK [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-TK/1333-4
DHSP: VV-D2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D2/1339-40
DHSP: VV-M2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-M2/9756-9
  • Số bản: 78
  • Số bản rỗi: 76 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)