Dữ liệu biên mục
Nguyễn Quang Uẩn
Tâm lý học đại cương/ Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn Vang. - H.: Đại học Sư phạm, 2003
        228 tr
        1. Tâm lý học. 2. Giáo trình. 3. Phương pháp giảng dạy. I. Nguyễn Văn Luỹ. II. Đinh Văn Vang.

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 150G [ Rỗi ]  Sơ đồ
150G2/001-5, 150G2/12671, 150G2/19287, 150G2/19306, 150G2/19316, 150G2/19343, 150G2/19351, 150G2/19368, 150G2/19375, 150G2/19380, 150G2/19472, 150G2/4735, 150G2/4891, 150G2/4972, 150G2/50083-6, 150G2/50088-104, 150G2/50106-19, 150G2/5043, 150G2/51037-46, 150G2/51048-59, 150G2/5269, 150G2/5363, 150G2/5371-2, 150G2/53790, 150G2/5577, 150G2/5784-5, 150G2/5826, 150G2/6013, 150G2/6051, 150G2/6464, 150G2/71651, 150G2/71653-6, 150G2/72203-14, 150G2/72216-8, 150G2/74898-906, 150G2/75969, 150G2/76856, 150G2/76875, 150G2/77541-2, 150G2/77704, 150G2/77718, 150G2/79648-50, 150G2/80228-9, 150G2/80240-1, 150G2/8401-12, 150G2/8414-23, 150G2/8425-8, 150G2/8430-7, 150G2/8439-81, 150G2/8483-8, 150G2/85382, 150G2/8809, 150G3/6064
DHSP: 160G [ Rỗi ]  Sơ đồ
150G2/72215, 150G2/8424
DHSP: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
8402
DHSP: VV-D2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D2/2047-8
DHSP: VV-M2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-M2/2925-31
  • Số bản: 239
  • Số bản rỗi: 234 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)