Dữ liệu biên mục
Giáo trình văn học trung đại Việt Nam: Tập 2/ Nguyễn Đăng Na, Đinh Thị Khang, Trần Quang Minh,...; Cb.: Nguyễn Đăng Na. - H.: Đại học Sư phạm, 2007
        304 tr
        1. Văn học. 2. Giáo trình. 3. Văn học trung đại. 4. Việt Nam. I. Nguyễn Đăng Na. II. Đinh Thị Khang. III. Trần Quang Minh.

Chỉ số phân loại DDC : 895.9220711
Số định danh : 895.9220711 VĂN-2

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 800G [ Rỗi ]  Sơ đồ
800G136/001-99
DHSP: V-LC [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-LC/2960, V-LC/3556-7
DHSP: VL-D [ Rỗi ]  Sơ đồ
VL-D/4548-9
DHSP: VL-M [ Rỗi ]  Sơ đồ
VL-M/5691-2
  • Số bản: 106
  • Số bản rỗi: 103 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)