Dữ liệu biên mục
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị Quốc gia, 2009
        264 tr
        1. Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Giáo trình.

Chỉ số phân loại DDC : 324.25970750711
Số định danh : 324.25970750711ĐƯƠ

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 300aG [ Rỗi ]  Sơ đồ
300AG86/001-01, 300AG86/94
DHSP: V-TK [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-TK/6288-9
DHSP: VV-D2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D2/7960-1
DHSP: VV-M3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-M3/2473-5
  • Số bản: 109
  • Số bản rỗi: 74 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)