Dữ liệu biên mục
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dànhcho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009
        292 tr
        1. Giáo trình. 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chỉ số phân loại DDC : 335.43460711
Số định danh : 335.43460711 TƯT

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 300aG [ Rỗi ]  Sơ đồ
300AG87/001-00, 300AG87/2327, 300AG87/25280, 300AG87/8586
DHSP: V-TK [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-TK/6286-7
DHSP: VV-D2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D2/7963
DHSP: VV-M3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-M3/2470-2
  • Số bản: 109
  • Số bản rỗi: 95 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)