Dữ liệu biên mục
Nguyễn Thế Khôi
Vật lý chất rắn/ Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Hữu Mình. - H.: Giáo dục, 1992
        336 tr
        1. Vật lý. 2. Vật lý chất rắn. 3. Giáo trình. I. Nguyễn Hữu Mình.

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 530G [ Rỗi ]  Sơ đồ
530G97/5088, 530G97/5635, 530G97/6356, 530G97/6363, 530G97/6380, 530G97/6385, 530G97/6391, 530G97/65277-80, 530G97/65282-8, 530G97/72796-808, 530G97/74349-60, 530G97/77112, 530G97/77688, 530G97/79965-6, 530G97/80164, 530G97/80166, 530G97/80168, 530G97/81768, 530G97/84368, 530G97/84414, 530G97/84776, 530G97/84941, 530G97/85343
DHSP: VV-D1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D1/4074-5
DHSP: VV-M2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-M2/0455-7
  • Số bản: 61
  • Số bản rỗi: 60 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)