Dữ liệu biên mục
Leader00884nam a2200277 p 4500
001TVL200106916
041$aEng
044$aVn
082$a372.7
100$aLe, Kieu Hung
245$aDesigning and applying a system of differentiated instruction exercise to practice skills in solving mathematics problems for grade 3 students/$cLe Kieu Hung
260$aH.:$bHanoi national university of education,$c2010
300$a90 p.
653$aBài tập
653$aGiáo dục
653$aHọc sinh
653$aKĩ năng giải toán
653$aLớp 3
653$aTiểu học
653$aToán
915$aPedagogics (Primary education)$b60.14.01$cMaster's thesis on educational science$dHanoi national university of education$eMinistry of education and training$fTran Ngoc Lan$gAssoc Prof. Dr.$fLe Kim Dung$gDr.
900 True
911 P.C.Chi
925 G
926 0
927 LA
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: NN-LA [ Rỗi ]  Sơ đồ
NN-LA/0025
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)