Dữ liệu biên mục
Trần, Thị Hà Phương
Dạy học theo dự án một số chủ đề toán rời rạc cho học sinh chuyên Toán/ Trần Thị Hà Phương. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018
        152 tr.+ phụ lục
        Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc dạy học theo dự án cho học sinh chuyên Toán. Thiết kế và tổ chức dạy học theo dự án một số chủ đề toán rời rạc, từ đó tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi của các thiết kế đã đề xuất

        1. Toán rời rạc. 2. Dạy học theo dự án. 3. Học sinh. 4. Chuyên Toán. 5. Phương pháp dạy học.

Chỉ số phân loại DDC : 511.10712

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-LA2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-LA2/6709
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)