Dữ liệu biên mục
Đỗ Đình Thanh
Bài tập vật lý lý thuyết . T.1, Cơ học lý thuyết, điện động lực học và vật lý tương đối/ Cb., Nguyễn Hữu Mình, Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh... - H.: Giáo dục, 1990
        291 tr
        1. Vật lý. 2. Cơ học lý thuyết. 3. Điện động lực học. 4. Lý thuyết tương đối. 5. Bài tập. I. Nguyễn Hữu Mình. II. Tạ Duy Lợi. III. Đỗ Đình Thanh. IV. .

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 530G [ Rỗi ]  Sơ đồ
530G92/4492, 530G92/4504, 530G92/4511, 530G92/4599, 530G92/4620, 530G92/4629, 530G92/4830, 530G92/4851, 530G92/4905, 530G92/4994, 530G92/5001, 530G92/5629, 530G92/5700, 530G92/5781, 530G92/5848, 530G92/5877, 530G92/5879, 530G92/64862, 530G92/65034-86, 530G92/65088-127, 530G92/65129-33, 530G92/72870-9, 530G92/74328-35, 530G92/77686-7, 530G92/78234, 530G92/78237, 530G92/80161-2, 530G92/8040, 530G92/81782, 530G92/84773
DHSP: VV-D1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D1/3085-6
DHSP: VV-M [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-M/0602-5
  • Số bản: 149
  • Số bản rỗi: 144 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)