Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Nghiên cứu ảnh hưởng cua rủi ro công nghệ thông tin đến chất lượng thông tin kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam: Báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017. Thuộc lĩnh vực khoa học xã hội: Kinh tế và kinh doanh