Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm: Dùng cho các trường ĐHSP và CĐSP/ Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng; Cb.: Lê Văn Hồng