Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Phương pháp dạy học vật lý ở trường phổ thông/ Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế; Cb.: Nguyễn Đức Thâm