Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Giải tích số/ Trần Anh Bảo, Nguyễn Văn Khải, Phạm Văn Kiều, Ngô Xuân Sơn