Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dànhcho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh